چالش های FBI با پهپادها

هواپیماهای بدون سرنشین فقط برای منحرف کردن FBI مورد استفاده قرار نگرفتند. به گفته مازل ، آنها چشم خدمه در آسمان بودند و فیلم را به یوتیوب می کشیدند تا گروه وسیع تر بتواند در حرکات FBI زبانه ها را نگه دارد. این یک عملیات سازمان یافته نیز بود. ظاهراً این هواپیماهای بدون سرنشین مخصوصاً به منطقه وارد شده اند تا تلاش های نجات FBI را مختل کنند. مازل گفت سایر مشخصات این حادثه "حساس به اجرای قانون" باقی مانده است ، اما این تنها یکی از روش های بسیار پیچیده تری است که اکنون پهپادها توسط مجرمان استفاده می شوند.